Quy định nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường 2021

Một số dự án sản xuất khi muốn đi vào hoạt động thì bắt buộc phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường và đăng ký bản kế hoạch này tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy quy định nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường những gì? Hồ sơ đăng ký bảo vệ môi trường cần những giấy tờ gì? Theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm chi tiết.

1. Quy định nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường

Quy định nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường bao gồm 2 phần như sau:

1.1 Phần thuyết minh

Phần thuyết minh được quy định nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường phải có đầy đủ các nội dung như sau:

 • Địa điểm thực hiện dự án;
 • Loại hình, công nghệ và quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mà dự án dự kiến thực hiện;
 • Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng trong sản xuất, kinh doanh của dự án;
 • Dự báo các loại chất thải phát sinh, tác động khác đến môi trường mà dự án có khả năng gây ra;
 • Biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường dự kiến sẽ thực hiện của dự án;
 • Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường từ chủ dự án.

1.2 Phần thiết kế

Phần thiết kế được quy định nôi dung kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ gồm:

 • Thiết kế cơ sở hoặc thiết bản vẽ thi công (trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu thiết kế một bước) đối với công trình xử lý chất thải (đối với trường hợp phải xây lắp công trình xử lý chất thải theo quy định) theo quy định của pháp luật về xây dựng;
 • Có phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trong quá trình thi công xây dựng và khi dự án đi vào vận hành, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định;

1.3 Dự án hoặc phương án mở rộng

Đối với dự án, phương án mở rộng quy mô, nâng công suất của cơ sở đang hoạt động, nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường phải có nội dung:

 • Đánh giá về tình hình hoạt động và thực hiện công tác bảo vệ môi trường của cơ sở cũ;
 • Đánh giá tổng hợp tác động môi trường của cơ sở cũ
 • Đánh giá tổng hợp tác động môi trường của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mở rộng, nâng công suất mới.

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được chủ dự án, cơ sở gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện để được xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, gồm:

STTHồ sơSố lượng
      1.Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu số 01 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP01 bản
      2.Kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu số 02 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP03 bản
      3.Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).01 bản

 

3. Thủ tục và thời gian xử lý

Bước 1: Chủ dự án tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, Sở tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Bước 3: Trường hợp, cơ quan có thẩm quyền chưa xác nhận thì phải có thông báo bằng một văn bản và nêu rõ lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần) theo Mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP.

Bước 4: Chủ dự án thực hiện sửa đổi bổ sung theo yêu cầu tại Bước 3 và nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 5: Cơ quan nhà nước sau khi nhận đủ hồ sơ bổ sung sẽ xem xét và xác nhận hoặc không xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.