Quy định bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao năm 2021

Khu công nghệ cao, khu chế xuất, khu công nghiệp là các khu vực phát triển kinh tế trọng điểm của nước ta hiện nay. Để đảm bảo phát triển kinh tế bền vững, nhà nước đã đưa ra các quy định bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao trong hoạt động của các khu vực này. Cụ thể được trình bày dưới đây:

1. Định nghĩa khu công nghệ, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện dịch vụ cho sản xuất công nghiệp

Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu

Khu công nghệ cao là khu kinh tế – kĩ thuật đa chức năng, có ranh giới xác định, do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, nhằm nghiên cứu – phát triển và ứng dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực công nghệ cao và sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

2. Quy định bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

2.1 Quy định chung

Quy định bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao bao gồm các hạng mục chung sau:

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn:

 • Tổ chức kiểm tra hoạt động về bảo vệ môi trường;
 • Báo cáo về hoạt động bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

–         Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải có bộ phận chuyên trách về bảo vệ môi trường.

–         Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phải bảo đảm các yêu cầu sau:

 • Quy hoạch các khu chức năng, các loại hình hoạt động phải phù hợp với các hoạt động bảo vệ môi trường;
 • Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục; có thiết bị đo lưu lượng nước thải;
 • Bố trí bộ phận chuyên môn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

2.2 Quy định chi tiết

Ngoài các quy định nêu trên, bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao còn cần tuân thủ quy định về:

 • Đảm bảo việc lập quy hoạch xây dựng khu công nghiệp không làm ô nhiễm môi trường, các dự án có khoảng cách an toàn môi trường theo đúng quy định, hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường được bố trí phù hợp, diện tích cây xanh trong khu tối thiểu chiếm 10% tổng diện tích toàn khu
 • Việc quản lý nước thải khu công nghiệp phải được quán triệt cụ thể, nước thải phải được xử lý theo điều kiện trong văn bản thỏa thuận, nước thải phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý chuyên biệt, mạng lưới thu gom hệ thống thoát nước phải thường xuyên được tu sửa, bảo dưỡng định kỳ, quản lý và vẫn hành nhà máy xử lý nước thải tập trung
 • Việc quản lý khí thải và tiếng ồn phải đảm bảo: có hệ thống xử lý khi thải, giảm thiểu tiếng ồn bảo đảm quy định chuẩn kỹ thuật môi trường, phải thực hiện đăng ký chủ nguồn khí thải, qaun trắc khí thải tự động- liên tục, khuyến khích áp dụng công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng
 • Việc quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phải đảm bảo: có sự phân loại các chất thải giữa chất thải thông thường – chất thải y tế và chất thỉa nguy hại, việc xử lý phải do đơn vị có đủ điều kiện theo quy định pháp luật, bùn cặn của nhà máy xử lý nước thải tập trung và hệ thống thoát nước phải được thu gòm- vận chuyển – xử lý hoặc tái sử dụng hợp lý
 • Việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường phải đảm bao: có chương trình quản lý và giám sát bao gồm: kế hoạch phòng ngừa – ứng phó – khắc phục đúng quy định pháp luật
 • Việc bảo vệ môi trường khi có điều chỉnh quy mô, quy hoạch, hoạt động phải bao đảm: việc điều chỉnh phải được thống kê và báo cáo tới đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền.