Quy định Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung năm 2021

Bảo vệ môi trường là việc bảo vệ môi trường tự nhiên của các cá nhân, tổ chức và chính phủ. Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung là việc các chủ thể trong các khu vực này cơ quan nhà nước phối hợp để tuân thủ các quy định pháp luật về bảo môi trường, nhằm giúp giảm thiểu tối đa các thiệt hại có thể xảy ra đối với môi trường. Các quy định bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung được trình bày trong bài viết dưới đây như sau:

1. Định nghĩa cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định 68/2017 ta có:

Cụm công nghiệp là nơi sản xuất, thực hiện các dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, không có dân cư sinh sống, được đầu tư xây dựng nhằm thu hút, di dời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác vào đầu tư sản xuất kinh doanh.

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 3 thông tư 31/2016/TT-BTNMT ta có định nghĩa:

Khu kinh doanh, dịch vụ tập trung là siêu thị; trung tâm thương mại; chợ; khu du lịch, thể thao, vui chơi giải trí; bến xe khách; nhà ga đường sắt thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

2. Quy định Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

2.1 Quy định bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phải thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường sau:

–         Xây dựng phương án bảo vệ môi trường;

–         Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

–         Tổ chức quan trắc môi trường theo quy định của pháp luật;

–         Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường.

2.2 Quy định bảo vệ môi trường đối với khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

Ban quản lý khu kinh doanh, dịch vụ tập trung phải thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường sau:

–         Xây dựng phương án bảo vệ môi trường;

–         Đầu tư hệ thống thu gom nước thải, chất thải rắn đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

–         Bố trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường.

2.3 Trách nhiệm của cơ quan nhà nước

Cơ quan nhà nước có trách nhiệm trong việc Quy định Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung như sau:

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm:

  •  Kiểm tra, thanh tra việc xây dựng và triển khai phương án bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung;
  • Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công tác bảo vệ môi trường tại cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung.
  • Chỉ đạo đơn vị trực thuộc có chức năng phù hợp đầu tư xây dựng, quản lý và vận hành hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật.
  • Chỉ đạo các đơn vị chức năng không tiếp nhận các dự án đầu tư mới vào cụm công nghiệp chưa có hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trên địa bàn quản lý.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

  • Xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
  • Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp.