Pháp luật quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp là

Thủ tục giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục pháp lý khá phức tạp và mất nhiều thời gian, khi doanh nghiệp không muốn tiếp tục, không có khả năng hoạt động kinh doanh hoặc doanh nghiệp rơi vào các trường hợp buộc phải giải thể doanh nghiệp. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu về thủ tục giải thể doanh nghiệp là gì và được thực hiện như thế nào?

1. Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự tồn tại, chấm dứt tư cách pháp lý của doanh nghiệp. 

Xét theo quy định tại điều 201 – Luật doanh nghiệp 2014 về các trường hợp giải thể doanh nghiệp, Giải thể doanh nghiệp được chia thành 02 loại: Giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc.

 • Các trường hợp giải thể tự nguyện gồm: 

“a) Doanh nghiệp kết thúc thời hạn đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH, của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần.”

 • Các trường hợp giải thể bắt buộc gồm:

“c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục.

d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

Xét theo quy định tại điều 202, 203 – luật doanh nghiệp 2014, giải thể doanh nghiệp sẽ được chia thành 2 nhóm:

 • Giải thể doanh nghiệp theo thủ tục quy định chung tại điều 202
 • Giải thể doanh nghiệp theo thủ tục bị thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án tại điều 203

2. Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp theo thủ tục quy định chung tại điều 202 – luật doanh nghiệp 2014

Bước1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định giải thể phải được Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu của công ty thông qua.

Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu sau: 

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của công ty (thời hạn này không được quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể)
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp lao động
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, công ty phải thực hiện thủ tục Thông báo giải thể.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể công ty phải gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở.

Thông báo về việc giải thể bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu II- 24 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của chủ sở hữu 
 • Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết thì phải gửi kèm Phương án giải quyết nợ;

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính sẽ thông báo tình trạng công ty đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể. 

Đồng thời, gửi thông tin về việc công ty đăng ký giải thể cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Ngoài ra, công ty còn phải thực hiện các công việc sau:

 • Thông báo về việc giải thể đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 • Gửi quyết định đến toàn người lao động trong doanh nghiệp
 • Niêm yết công khai Quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng địa diện của công ty.
 • Gửi quyết định giải thể, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và các khoản nợ của doanh nghiệp

Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật 
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác.
 • Trường hợp sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp mà vẫn còn tài sản thì phần còn lại được chia cho các thành viên hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp.

Bước 4: Làm thủ tục trả con dấu

Đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 và vẫn sử dụng mẫu con dấu do cơ quan công an cấp trước đó. 

Bước 5: Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể

Doanh nghiệp có trách nhiệm phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi làm thủ tục giải thể tại phòng đăng ký kinh doanh.

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Bao gồm:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-24 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Báo cáo thanh lý tài sản 
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán
 • Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể công ty
 • Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:

 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-18 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. 
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân 

3. Giải thể doanh nghiệp theo thủ tục bị thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án tại điều 203 – luật doanh nghiệp 2014

Đối với doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án được thực hiện như sau:

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể.

Sau đó, thực hiện theo trình thự, thủ tục giải thể doanh nghiệp như quy định tại điều 202 – luật doanh nghiệp 2014.

Trên đây là cập nhật quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp của ACC GROUP.

Viết một bình luận