Quy định về Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Vậy nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm những gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc này.

 

 

1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì?

 

Khái niệm

Căn cứ theo khoản 23 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường 2014 thì:

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Theo đó, báo cáo đánh giá tác động môi trường là bản báo cáo chi tiết phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai các dự án đó

 

2. Dự án nào cần đánh giá tác động môi trường

Các Dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường gồm:

  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
  • Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;
  • Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

 

3. Khi nào phải lập lần đầu, lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

Trong trường hợp, dự án được thành lập mới, thuộc đối tượng phải tiến hành đánh giá tác động môi trường thì trước khi thực hiện dự án, chủ dự án phải tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường lần đầu.

  • Trong các hợp dưới đây, chủ dự án phải tiến hành lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường trong các trường hợp sau:
  • Dự án không được triển khai trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
  • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt;
  • Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

 

4. Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm các đầu mục sau:

STTNội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường
1.      Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường.
2.      Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.
3.      Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án.
4.      Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
5.      Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
6.      Biện pháp xử lý chất thải.
7.      Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
8.      Kết quả tham vấn.
9.      Chương trình quản lý và giám sát môi trường.
10.                         Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
11.                         Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Chú ý:

Đối với mỗi đầu mục là nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường, chủ dự án phải trình bày chi tiết kèm các số liệu dự kiến cụ thể, để chứng minh về khả năng khắc phục các ảnh hưởng tới môi trường từ việc thực hiện dự án.