Những trường hợp người lao động phải bồi thường thiệt hại

Câu hỏi: 

Tôi tên là Vũ Việt Hoàng, năm nay 27 tuổi và đang làm cho công ty sản xuất Minh Hồng. Khi  hai bên kí hợp đồng có điều khoản về người lao động có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong quá trình làm việc cho công ty những không nói rõ là người lao động có lỗi gì thì phải bồi thường thiệt hại. Luật sư cho tôi hỏi, người lao động phải bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào theo quy định của pháp luật.

 

Trả lời:

Đối với câu hỏi: Người lao động phải bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào? chúng tôi xin trả lời như sau:

Trong quá trình lao động, nếu người lao động có hành vi gây thiệt hại đến tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường thiệt hại. Theo quy định Điều 129 Bộ Luật lao động 2019 người lao động phải bồi thường thiệt hại cho người sử dụng lao động trong các trường hợp sau:

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 có quy định về trách nhiệm bồi thường từ phía NLĐ như sau:

(1) Khi NLĐ và NSDLĐ đã có thỏa thuận bằng văn bản về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm mà NLĐ có hành vi vi phạm các quy định này thì có trách nhiệm bồi thường cho NSDLĐ.

(Khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019).

(2) Khi NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì NLĐ có trách nhiệm bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.

(Khoản 2 Điều 40 Bộ luật Lao động 2019).

(3) Khi NLĐ làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của NSDLĐ thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của NSDLĐ (hiện hành chỉ quy định bồi thường theo quy định của pháp luật).

Trường hợp NLĐ gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi NLĐ làm việc thì NLĐ phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật Lao động 2019.

(Khoản 1 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019).

(4) Khi NLĐ làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của NSDLĐ hoặc tài sản khác do NSDLĐ giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động (Hiện hành chỉ quy định bồi thường theo thời giá thị trường).

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm.

Trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

(Khoản 2 Điều 129 Bộ luật Lao động 2019).

Việc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại phải căn cứ vào lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

Như vậy, trong trường hợp của bạn nếu các bên có thỏa thuận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì phải căn cứ vào quy định của pháp luật như trên cũng như nội quy lao động của công ty.