Nhiều người bảo lãnh cho một nghĩa vụ dân sự

Tôi có vay tiền của Ngân hàng, nhưng không có sổ đỏ để thế chấp nên ngân hàng yêu cầu tôi phải có người bảo lãnh thì mới được vay. Tuy nhiên, bạn bè, anh em của tôi không đủ khả năng để bảo lãnh toàn bộ cho tôi, vậy tôi có được để nhiều người bảo lãnh cho tôi hay không?

 

Điều 338 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định Nhiều người cùng bảo lãnh:

Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ thì phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định bảo lãnh theo các phần độc lập; bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh liên đới phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ

Khi một người trong số những người bảo lãnh liên đới đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền yêu cầu những người bảo lãnh còn lại phải thực hiện phẩn nghĩa vụ của họ đối với mình.

Thông thường, đối với một nghĩa vụ chỉ cần một người bảo lãnh là có thể đủ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự. Tuy nhiên trong một số trường hợp, việc một người bảo lãnh cho người khác có thể xảy ra những khả năng sau:

+ (i) họ chỉ cam kết phạm vi bảo lãnh cho một phần nghĩa vụ;

+ (ii) họ cam kết bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ nhưng thực tế khả năng để đảm bảo cho việc thực hiện toàn bộ nghĩa vụ là không chắc chắn.

Hệ lụy của hai trường hợp trên rất có thể dẫn đến tình trạng quyền của bên nhận bảo đảm không được thực hiện mặc dù vẫn áp dụng biện pháp bảo đảm. Do đó, pháp luật quy định trường hợp các bên có thể thỏa thuận nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ, theo đó những người này phải liên đới thực hiện việc bảo lãnh. Bên có quyền được đảm bảo tốì đa bằng việc có thể yêu cầu bất cứ ai trong số những người bảo lãnh thực hiện toàn bộ nghĩa vụ. Đồng thời, pháp luật quy định khi một người trong số những người bảo lãnh liên đới đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền yêu cầu những người bảo lãnh còn lại phải thực hiện phần nghĩa vụ của họ đốì với mình.

Ví dụ, A, B, C thỏa thuận với D liên đới bảo lãnh cho X vay sô tiền 3 tỷ đồng. Trong đó có xác định, A, B, C mỗi người có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thay X là 1 tỷ đồng với D khi đến hạn X vi phạm nghĩa vụ của mình với D. Theo thỏa thuận này, khi đến hạn, X vi phạm nghĩa vụ, D hoàn toàn có quyền yêu cầu một trong 3 người A, B, C thực hiện thanh toán toàn bộ 3 tỷ. Giả sử, D yêu cầu A thực hiện toàn bộ 3 tỷ, pháp luật quy định cho A có quyền yêu cầu B, C thực hiện hoàn lại phần nghĩa vụ tương ứng của mỗi người là 1 tỷ cho mình.

Bên cạnh nguyên tắc về bảo lãnh liên đới, pháp luật quy định việc nhiều người đứng ra bảo lãnh cho một người vẫn có thể thực hiện riêng rẽ, độc lập nếu các bên có thỏa thuận bảo lãnh theo từng phần riêng lẻ. Ví dụ, A vay B một khoản tiền là 3 tỷ đồng, c bảo lãnh cho A sẽ trả 500 triệu đồng cho B, D bảo lãnh cho A sẽ trả 1 tỷ đồng cho B, E bảo lãnh cho A sẽ trả 1,5 tỷ đồng cho B.

Như vậy, trong trường hợp này, nghĩa vụ của A có ba người cùng bảo lãnh và đây là trường hợp bảo lãnh theo phần (các bên thỏa thuận mỗi người bảo lãnh việc thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi nhất định). Khi đến hạn mà A không trả nợ cho B, thì B chỉ có thể yêu cầu từng người bảo lãnh thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng trong phạm vi bảo lãnh đã thỏa thuận mà không có quyền yêu cầu một trong số những người bảo lãnh thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn hoàn toàn có thể để nhiều người nhận bảo lãnh cho bạn. Tuy nhiên, các bên cần thỏa thuận phạm vi bảo lãnh, hoặc thỏa thuận cùng liên đới thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.