Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể

1.  Quy định của pháp luật lao động về ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể

Theo quy định Điều 78 Bộ luật lao động 2019 về ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể:

Điều 78. Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động tập thể

1. Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết.

Thỏa ước lao động tập thể sau khi có hiệu lực phải được các bên tôn trọng thực hiện.

2. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể.

3. Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa ước lao động tập thể.”

2. Bình luận về quy định tại điều 79 Bộ luật lao động:

Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể hoàn toàn do bên người sử dụng lao động cùng với đại diện tập thể lao động tự quyết định, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký với cơ quan có thẩm quyền như nội quy lao động. Các bên có thể thỏa thuận ngày có hiệu lực và ghi cụ thể ngày đó trong thỏa ước lao động tập thể. Trường hợp không thỏa thuận ghi ngày có hiệu lực trong thỏa ước lao động tập thể thì hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể tính từ ngày ký kết. “Ngày” ở đây cần được áp dụng chuẩn theo quy định của Bộ luật Dân sự. Việc pháp luật trao quyền cho người sử dụng lao động và đại diện tập thể lao động tự lựa chọn và quyết định thời điểm có hiệu lực chính là tạo điều kiện tốt nhất để các bên thực hiện thỏa ước được thuận lợi và đạt được hiệu quả cao nhất.

Tuy nhiên, trong thực tế, nếu thỏa ước lao động tập thể được áp dụng ngay khi ký hoặc ở một thời điểm hai bên thỏa thuận (trước ngày cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể) mà ngay thời điểm nhận được, cơ quan có thẩm quyền phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì giải quyết như thế nào? Pháp luật đã đưa ra các cách giải quyết cụ thể cho các trường hợp này.

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thỏa ước lao động tập thể, nếu phát hiện thỏa ước lao động tập thể có nội dung trái pháp luật hoặc ký kết không đúng thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu, đồng thời gửi cho hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể biết. Trường hợp thỏa ước lao động tập thể chưa có hiệu lực thì cơ quan quản lý nhà nước có văn bản yêu cầu hai bên tiến hành thương lượng sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể và gửi đến cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.