Mức phạt đối với hành vi lấn chiếm đất ở

Tôi có một mảnh đất ở Thanh Xuân, Hà Nội nhưng hiện tại chưa có nhu cầu sử dụng đến. Ông Nguyễn Văn Nam là hộ liền kề mảnh đất này. Nay, tôi muốn xây nhà cho con trai thì phát hiện ranh giới giữa hai mảnh đất của nhà tôi và nhà ông Nam đã bị dịch chuyển, diện tích thửa đất của ông Nam lấn sang khoảng 2 m2. Vậy, xin hỏi hành vi của ông Nam sẽ bị xử lý như thế nào?

 

 

Căn cứ Điều 12 luật đất đai 2013 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

 1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai
 2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.
 3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.
 4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất.
 5. Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật này.
 6. Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
 8. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai.
 9. Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật.
 10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.”

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai giải thích:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

 1. Lấn đất là việc người đang sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất.”.

Như bạn đã trình bày, ông Nam đã thực hiện việc chuyển dịch mốc giới thửa đất để mở rộng diện tích đất của nhà mình, nên được xem là hành vi lấn đất. Đây là hành vi bị nghiêm cấm.

Về hình thức và mức xử phạt, Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối vói hành vi lấn, chiếm đất như sau:

“Điều 10. Lấn, chiếm đất

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất.
 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở.
 4. Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này;

b) Buộc trả lại đất đã lấn, chiếm đối với hành vi quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.”.

Do ông Nguyễn Văn Nam đã có hành vi lấn chiếm 2 m2 đất ở của gia đình bạn nên thuộc trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 102/2014/NĐ-CP nêu trên với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, ông Nam còn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã lấn theo quy định tại Khoản 5 Điều 10 Nghị định 102/2004/NĐ-CP.

Tóm lại, hành vi lấn chiếm 2 m2 đất của của ông Nguyễn Văn Nam là hành vi bị pháp luật đất đai nghiêm cấm và sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng đồng thời thực hiện một số biện pháp khắc phục hậu quả khác.