Mức lãi suất vay tiền

Tôi có một người bạn muốn vay tôi 100 triệu đồng, người bạn này nói sẽ trả lãi suất hàng tháng cho tôi theo yêu cầu của tôi. Tôi muốn hỏi trong trường hợp của tôi, tôi có quyền yêu cầu người vay trả với lãi suất hàng tháng như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật?

Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

Vậy vay với mức lãi suất bao nhiêu là đúng quy định và có thể khởi kiện dân sự khi bên cho vay vượt quá lãi suất quy định? Mọi người xem nội dung dưới đây:

Đối với giao dịch dân sự thông thường:

Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về lãi suất vay như sau:

”1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác…

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”

Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất 20%/năm.

Như vậy, trường hợp lãi suất do các bên thỏa thuận không được vượt quá: 20%/ năm của khoản tiền vay

=> Lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là: 20% : 12 tháng = 1,666%/tháng

Đối với tổ chức tín dụng:

Nhiều bạn cũng thắc mắc khi vay tiêu dùng ở các công ty tài chính thì mức lãi suất rất cao và khi không có khả năng chi trả bắt đầu kiện tụng về tiền lãi.

Điều 91 Luật tổ các tổ chức tín dụng quy định: Tổ chức tín dụng và khách hàng có quyền thỏa thuận về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Thêm vào đó, quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN:

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quy định về lãi suất cho vay tối đa tại khoản 2 Điều này.

Thứ nhất, tại Điều 1 Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt có quy định:“Quy định mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm”.

Như vậy, mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng quy định là 9%/năm tức bằng 0,75%/ tháng.

Thứ hai, tại Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về lãi suất như sau:

  1. “Lãi suất vay do các bên thoả thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với loại cho vay tương ứng.

  2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất hoặc có tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ”.

Như vậy, căn cứ vào quy định này thì mức lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định. Nếu tranh chấp về lãi suất thì áp dụng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ

Tóm lại:  Đối với trường hợp của bạn, nếu bạn cho vay đúng mức quy định về lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định 0,75%/năm tương ứng với số tiền 100 triệu đồng sẽ là lãi suất 750 nghìn đồng/tháng. Hai bên còn có thể thỏa thuận về mức lãi suất nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản của nhà nước quy định. Tức là các bên chỉ có thể áp dụng mức lãi suất tối đa đối với khoản tiền bạn vay là 1,125%/tháng.