Miễn trừ thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

Nội dung bài viết:

Các thoả thuận hạn chế cạnh tranh được miễn trừ và không được miễn trừ; Hồ sơ, Cơ quan tiếp nhận; Quy trình thụ lý; Lệ phí; Thẩm quyền quyết định?

 

THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH XIN MIỄN TRỪ

Các doanh nghiệp có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh sau:

 1. Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp;

 2. Thoả thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ;

 3. Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hoá, dịch vụ;

 4. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư;

 5. Thoả thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng;

 

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC MIỄN TRỪ

Thoả thuận hạn chế cạnh tranh nói trên được miễn trừ có thời hạn nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây nhằm hạ giá thành, có lợi cho người tiêu dùng:

 1. Hợp lý hoá cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh;

 2. Thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ;

 3. Thúc đẩy việc áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn chất lượng, định mức kỹ thuật của chủng loại sản phẩm;

 4. Thống nhất các điều kiện kinh doanh, giao hàng, thanh toán nhưng không liên quan đến giá và các yếu tố của giá;

 5. Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 6. Tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

CÁC THỎA THUẬN HẠN CHẾ CẠNH TRANH KHÔNG ĐƯỢC MIỄN TRỪ

 1. Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh;

 2. Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận;

 3. Thông đồng để một hoặc các bên của thoả thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HƯỞNG MIỄN TRỪ

Đối tượng nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ là các bên dự định tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh.

Các bên tham gia thoả thuận hạn chế cạnh tranh có thể cử một đại diện làm thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ. Việc cử đại diện phải được lập thành văn bản có xác nhận của các bên.

Quyền và nghĩa vụ của bên đại diện do các bên thoả thuận quy định.

Các bên chịu trách nhiệm về hành vi của bên đại diện trong phạm vi uỷ quyền.