• Quy trình kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng
  • 15:00, 26-02-2021
  • I. Về căn cứ việc kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng Căn cứ Điều 41 Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng đã chỉ rõ việc kiểm tra được tiến hành

TÌM KIẾM TIN TỨC