Khiếu nại cạnh tranh không lành mạnh

CÁC HÀNH VI BỊ KHIẾU NẠI

1. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;

2. Xâm phạm bí mật kinh doanh;

3. Ép buộc trong kinh doanh;

4. Gièm pha doanh nghiệp khác;

5. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;

6. Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

7. Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;

8. Phân biệt đối xử của hiệp hội;

9. Bán hàng đa cấp bất chính;

10. Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác do Chính phủ quy định

KHIẾU NẠI HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Tổ chức, cá nhân cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại do hành vi nói trên có quyền khiếu nại đến Cục Quản lý cạnh tranh.

Doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm tự nguyện khai báo về hành vi vi phạm trước khi Cục Quản lý cạnh tranh phát hiện sẽ được Cơ quan có thẩm quyền áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhận được khai báo của doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ tự tiến hành điều tra.

CƠ QUAN TIẾP NHẬN KHIẾU NẠI VÀ KHAI BÁO

Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương

Nơi tiếp nhận: Văn phòng Cục

HỒ SƠ KHIẾU NẠI VỤ VIỆC CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

1. Đơn khiếu nại theo mẫu của Cục Quản lý cạnh tranh

Mẫu đơn có thể được tải từ website của Cục Quản lý cạnh tranh: www.qlct.gov.vn

2. Chứng cứ về hành vi vi phạm

– Trong trường hợp khiếu nại nhiều hành vi vi phạm thì từng hành vi phải có chứng cứ riêng.

– Chứng cứ kèm theo phải thể hiện kể từ ngày hành vi có dấu hiệu vi hạn chế cạnh tranh được thực hiện đến ngày khiếu nại phải đang trong thời hạn 02 năm.

3. Tài liệu chứng minh tư cách của bên khiếu nại

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp khiếu nại (hoặc giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư,…), và giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có).

– Giấy ủy quyền hợp pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho người ký đơn khiếu nại trong trường hợp người ký đơn khiếu nại không phải người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp khiếu nại.

– Giấy giới thiệu của doanh nghiệp khiếu nại cho người nộp hồ sơ đến Cục Quản lý cạnh tranh.

– Chứng minh thư nhân dân của người nộp hồ sơ.

4. Trong trường hợp hồ sơ có nhiều tài liệu, để tiết kiệm thời gian tiếp nhận hồ sơ, Cục Quản lý cạnh tranh khuyến khích doanh nghiệp khiếu nại lập bản thống kê tên các tài liệu trong hồ sơ thành file mềm.

TIẾP NHẬN VÀ THỤ LÝ HỒ SƠ KHIẾU NẠI

Yêu cầu bổ sung hồ sơ khiếu nại

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh, Cục Quản lý cạnh tranh tiến hành kiểm tra tính đầy đủ và hợp pháp của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh không có đủ các tài liệu nói trên, Cục Quản lý cạnh tranh thông báo cho bên khiếu nại bổ sung trong thời hạn không quá 30 ngày; trong trường hợp đặc biệt, Cục Quản lý cạnh tranh có thể gia hạn 1 lần không quá 15 ngày theo đề nghị của bên khiếu nại.

Nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh:

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh, bên khiếu nại phải nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh.

Tiền tạm ứng chi phí giải quyết vụ việc cạnh tranh đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 3.000.000 đồng;

Cục Quản lý cạnh tranh chỉ thụ lý hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh sau khi nhận đươc biên lai nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh, trừ trường hợp bên khiếu nại được miễn nộp tiền tạm ứng chi phí xử lý vụ việc cạnh tranh

TRẢ HỒ SƠ KHIẾU NẠI

Cục Quản lý cạnh tranh trả lại hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh trong các trường hợp sau đây:

1. Hết thời hiệu khiếu nại;

2. Vụ việc không thuộc thẩm quyền điều tra của Cục Quản lý cạnh tranh;

3. Bên khiếu nại không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Cục Quản lý cạnh tranh đúng thời hạn nói trên

ĐIỀU TRA VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Điều tra sơ bộ

Việc điều tra sơ bộ vụ việc cạnh tranh được tiến hành theo quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh

Thời hạn điều tra sơ bộ là 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều tra sơ bộ.

Đình chỉ điều tra

Căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ và kiến nghị của điều tra viên, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ra quyết định đình chỉ điều tra nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy không có hành vi vi phạm.

Điều tra chính thức

Căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ và kiến nghị của điều tra viên, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ra quyết định điều tra chính thức nếu kết quả điều tra sơ bộ cho thấy có dấu hiệu vi phạm.

Thời hạn điều tra chính thức là 90 ngày, kể từ ngày có quyết định; trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh gia hạn, nhưng không quá 60 ngày;

XỬ LÝ, XỬ PHẠT HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH

Cục Quản lý cạnh tranh có thẩm quyền xử lý, xử phạt hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày ký nếu trong thời hạn đó không bị khiếu nại.

THỦ TỤC YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN HÀNH CHÍNH

Bên khiếu nại có quyền kiến nghị đến Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh

Đơn, văn bản kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính phải có các nội dung chính sau đây:

=> Ngày, tháng, năm viết đơn;

=> Tên, địa chỉ của người có kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính;

=> Tên, địa chỉ của người bị kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính;

=> Tóm tắt hành vi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình;

=> Lý do cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính;

=> Biện pháp ngăn chặn hành chính cần được áp dụng và các kiến nghị cụ thể khác.

Thực hiện biện pháp bảo đảm

Bên khiếu nại vụ việc cạnh tranh khi nộp đơn kiến nghị Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh áp dụng một trong các biện pháp ngăn chặn hành chính phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong toả tại Kho bạc nhà nước trong một thời hạn do Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ấn định

KHIẾU NẠI, KHỞI KIỆN QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VỤ VIỆC CẠNH TRANH

Trường hợp không nhất trí một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, các bên có quyền khiếu nại lên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ khiếu nại, Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền; trường hợp đặc biệt phức tạp, thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được gia hạn, nhưng không quá 30 ngày

=> Trường hợp không nhất trí với quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, các bên liên quan có quyền khởi kiện vụ án hành chính đối với một phần hoặc toàn bộ nội dung của quyết định giải quyết khiếu nại ra Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền