Hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Tôi có được một người thuê để thực hiện công việc hộ lý, chăm sóc sức khỏe cho mẹ người ấy. Tôi đã đi làm được một thời gian nhưng nay tôi không muốn tiếp tục làm việc đó nữa vậy tôi có được hủy bỏ hợp đồng dù mẹ bên thuê không đồng ý và muốn tôi làm tiếp hay không?

 

Theo như bạn trình bày thì bạn đã tham gia quan hệ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. Đối với loại hợp đồng này thì việc hủy bỏ phải căn cứ vào quy định tại Điều 417 Bộ luật Dân sự 2015 về trường hợp Không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba:

“Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý.”

Sửa đổi hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng là quyền của các bên giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, quyền này bị giới hạn đối với trường hợp hợp đồng được giao kết và thực hiện vì lợi ích của người thứ ba. Tức là, nếu người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì các bên không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng nếu không có sự đồng ý của người thứ ba, kể cả khi hợp đồng chưa được thực hiện. Đối với hợp đồng đã thực hiện thì nếu muốn sửa đổi hay hủy bỏ cũng phải được người thứ ba đồng ý, nếu người thứ ba không đồng ý thì các bên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mà không được sửa đổi hay hủy bỏ. Đây là quy định nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba. Tránh trường hợp các bên trong hợp đồng gây thiệt hại cho người thứ ba từ việc sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng.

Còn việc sửa đổi hợp đồng để tạo điều kiện cho các bên thực hiện tốt hợp đồng nhằm bảo đảm lợi ích cho người thứ ba hoặc hạn chế rủi ro hoặc thiệt hại đối với các bên thì pháp luật chưa dự liệu hết trường hợp này.

Trong đó, Người thứ 3 có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình, nhưng do hợp đồng phát sinh từ sự thỏa thuận của các bên đã ký kết, mà lợi ích lại thuộc người thứ ba nên bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho người thứ ba. Và nếu các bên có tranh chấp việc thực hiện hợp đồng, thì chỉ các bên tham gia ký kết hợp đồng mới có quyền đàm phán, giải quyết, người thứ ba không có quyền  yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Trong hợp đồng này, 2 chủ thể ký kết vẫn là bên có quyền và bên có nghĩa vụ, bên thứ 3 không phải là chủ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3. Chỉ là 1 chủ thể được hưởng lợi ích từ thỏa thuận của các chủ thể trong giao dịch.

Bên cạnh đó, Không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý. Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho người thứ 3.( điều 417 bộ luật dân sự 2015)

Như vậy, trong trường hợp của bạn, bác gái mà bạn đang chăm sóc chính là người thứ ba hưởng lợi ích, do đó nếu bạn muốn hủy bỏ hợp đồng thì bạn phải được sự đồng ý của bác gái ấy chứ bạn không được tùy tiện, tự ý hủy bỏ hợp đồng.