Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

Tôi được một người thuê để giao  hàng cho một người khác không phải người đã thuê tôi. Vậy tôi muốn hỏi, trong hệ này thì bên có quyền của tôi là bên đã thuê hay là người mà tôi phải giao hàng đến.

 

Xét trong tình huống của bạn thì bạn đã được thuê để thực hiện một công việc về lợi ích của người thứ ba, Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng tại Điều 415 – Thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba:

“Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên trong hợp đồng có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba.”

Theo quy định tại Điều này thì tùy từng yêu cầu mà quyền của các bên cũng sẽ khác nhau, cụ thể:

– Cả bên có quyền và người thứ ba đều có quyền yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ để bảo đảm quyền lợi cho người thứ ba. Như vậy, đối với yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thì ngoài bên có quyền, người thứ ba tuy không đứng ra giao kết hợp đồng nhưng vẫn có quyền với bên có nghĩa vụ, có thể buộc bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ với mình.

– Tuy nhiên, nếu bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ dẫn đến người thứ ba bị thiệt hại hoặc không đạt được lợi ích thì chỉ bên có quyền mới có quyền yêu cầu bên vi phạm nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự. Bởi vì, về thực chất hợp đồng dân sự vì lợi ích của người thứ ba chỉ là sự thỏa thuận giữa bên có quyền với bên có nghĩa vụ chứ không có sự thỏa thuận của bên thứ ba. Như vậy, đây là sự thỏa thuận hai bên chứ không phải thỏa thuận ba bên và người thứ ba không phải là chủ thể của hợp đồng.

Trong hợp đồng này, 2 chủ thể ký kết vẫn là bên có quyền và bên có nghĩa vụ, bên thứ 3 không phải là chủ thể trong giao dịch ký kết hợp đồng vì lợi ích của người thứ 3. Chỉ là 1 chủ thể được hưởng lợi ích từ thỏa thuận của các chủ thể trong giao dịch.

Bên cạnh đó, Không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý. Quy định này để đảm bảo quyền lợi cho người thứ 3.( điều 417 bộ luật dân sự 2015)

Như vậy, với những quy định và phân tích ở trên có thể thấy, trong quan hệ hợp đồng thuê vận chuyển thì bên có quyền đối ứng với bạn chính là bên đã thuê bạn chứ không phải bên thứ ba mà bạn phải đưa hàng đến. Bởi vì, bên thứ ba không tham gia vào quan hệ hợp đồng với bạn, họ chỉ có quyền yêu cầu bạn thực hiện việc giao hàng còn ngoài ra mọi quyền khác cũng như việc chịu trách nhiệm của bạn là trước là thực hiện trước bên có quyền – bên thuê vận chuyển mà thôi.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi cho câu hỏi của bạn. Trân trọng./.