Hợp đồng chính vô hiệu làm chấm dứt hợp đồng phụ

Tôi muốn hỏi khi hợp đồng chính vô hiệu thì hợp đồng phụ đã thỏa thuận đi kèm với hợp đồng chính ấy có mặc nhiên cũng phải chấm dứt hay không?

 

Theo quy định tại Điều 407 Bộ luật Dân sự 2015 về Hợp đồng vô hiệu:

  1. “Quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 123 đến Điều 133 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.

  2. Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

  3. Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.“

Theo Điều 116 Bộ Luật dân sư 2015, hợp đồng là một trong các loại giao dịch dân sự. Do đó, các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu theo các điều từ Điều 123 đến Điều 133 của BLDS cũng được áp dụng khi xem xét các vấn đề liên quan đến hợp đồng dân sự vô hiệu.

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 402 BLDS, hiệu lực của hợp đồng phụ luôn phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Do đó, nếu hợp đồng chính vô hiệu sẽ làm cho hợp đồng phụ vô hiệu theo. Ví dụ, A và B ký hợp đồng mua bán tài sản, đồng thời ký hợp đồng vận chuyển chính tài sản đó từ địa điểm X đến địa điểm Y. Nếu hợp đồng mua bán vô hiệu sẽ làm chấm dứt hợp đồng vận chuyển tài sản. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với hai trường hợp:

Thứ nhất, các bên có thỏa thuận về việc hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính;

Thứ hai, đối với quan hệ giữa hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm và biện pháp bảo đảm sẽ áp dụng theo quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Trong quan hệ giữa hợp đồng chính và hợp đồng phụ thì hiệu lực của hợp đồng chính là độc lập và không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. Tức là, hợp đồng chính chỉ vô hiệu khi nó vi phạm các quy định của pháp luật về các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng.

Tuy nhiên, pháp luật vẫn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên về sự phụ thuộc hiệu lực của hợp đồng chính vào hợp đồng phụ. Tức là, nếu các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính thì khi hợp đồng phụ vô hiệu sẽ làm chấm dứt hợp đồng chính.

Như vậy, sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng phụ. Tuy nhiên, điều này không phải mặc nhiên áp dụng trong mọi trường hợp. Bởi vì đối với trường hợp các bên thỏa thuận hợp đồng phụ thay cho hợp đồng chính hoặc hợp đồng phụ là các biện pháp bảo đảm như cầm cố, thế chấp, ký quỹ… thì hợp đồng chính vô hiệu cũng không làm cho hợp đồng phụ chấm dứt.

Pháp luật nước ta có quy định hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ còn hợp đồng phụ là hợp đồng mà hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính.

Về vấn đề này của bạn thì tại Khoản 2 Điều 407 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định như sau:

Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính. Quy định này không áp dụng đối với biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

=> Như vậy, theo quy định này thì khi hợp đồng chính vô hiệu, hợp đồng phụ chỉ còn hiệu lực khi các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính thôi bạn nhé.

Ngoài ra, đối với hợp đồng phụ thì sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.