Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự trong trường hợp bị mất

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự sẽ có thẩm quyền cấp lại giấy phép này trong trường hợp bị mất. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về quy định của pháp luật hiện hành về hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự trong trường hợp bị mất.

 

Cơ sở pháp lý 

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự trong trường hợp bị mất.

Cơ quan Công an có thẩm quyền sẽ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh khi nhận đủ hồ sơ sau:

“2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự được cấp lại trong trường hợp bị mất.

Hồ sơ đề nghị cấp lại trong trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự gồm các tài liệu sau đây:

a) Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh gửi cơ quan Công an có thẩm quyền (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này);

b) Biên lai nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật (nếu có).” Theo khoản 2 Điều 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Mẫu văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

Mẫu số 03

………..1……….

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số CV (nếu có): ……….

V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

……….., ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: …………………….2………………………..

Thực hiện Nghị định số………/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh:……………………………………………………

Địa chỉ:…………………………; Số điện thoại cố định: ……………………

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3  ………………………………..; 

cấp ngày…………tháng………năm ………………

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) …………………………………

Đề nghị ………………….2……………………. cấp …………………………………….. (cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:……………………………………………………

Lý do đề nghị cấp: ………………………………………………………..

Địa điểm kinh doanh tại:…………………………………………………………….

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)………………………………………………………………………………..;

Sinh ngày:……….tháng ………năm ………; quốc tịch ………………..;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:……………………………….;

cấp ngày …..tháng…………năm…………; cơ quan cấp:…………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………….

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:…………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………..

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị ……………………….………2………………….. giải quyết./.

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:

(thống kê tài liệu gửi kèm theo)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH

(Ký tên; đóng dấu – nếu có)

_______________

1 Tên cơ sở kinh doanh.

2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

3 Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số…./2016/NĐ-CP.

 

Trên đây là một số thông tin về hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự trong trường hợp bị mất. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

 

Viết một bình luận