Giới hạn bảo hộ quyền tác giả

Câu hỏi:

Tôi đang viết 1 tác phẩm truyện ngắn, tuy nhiên tôi muốn tác phẩm của tôi không bị người khác sao chép hoặc sửa chữa, xuyên tạc tác phẩm của tôi dưới mọi hình thức có được không? Tôi phải làm gì để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trước khi công bố truyện ngắn với truyền thông.

Trả lời:

Theo quy định của pháp luật, người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học được coi là tác giả của tác phẩm đó và được bảo hộ quyền tác giả. Quyền tác giả được bảo hộ tự động ngay khi tác phẩm được thể hiện dưới một hình thức nhất định mà không phụ thuộc vào việc đã công bố hay chưa và không bắt buộc phải đăng ký với cơ quan nhà nước.
Nếu Truyện ngắn mà bạn đang hoàn thiện đáp ứng được các điều kiện bảo hộ đối với tác phẩm (có tính sáng tạo và phải được thể hiện dưới một hình thức chữ viết hoặc ký tự khác như chữ nổi, ký hiệu tốc ký), sẽ được coi là một loại tác phẩm và bạn được nhà nước bảo hộ quyền tác giả (phạm vi bảo hộ phụ thuộc vào việc bạn có phải là tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả hay không –Xem thêm “Xác định tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả”).

Hiện nay, pháp luật Sở hữu trí tuệ quy định các hành vi xâm phạm quyền tác giả tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ. Theo đó, các hành vi sau được coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả:
1. Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.
2. Mạo danh tác giả.
3. Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.
4. Công bố, phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của đồng tác giả đó.
5. Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.
6. Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 25 của Luật này.
7. Làm tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 của Luật này.
8. Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 25 của Luật này.
9. Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.
10. Nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
11. Xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
12. Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
13. Cố ý xóa, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.
14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.
15. Làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.
16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Nếu phát hiện ra các hành vi trên xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bạn có thể trực tiếp yêu cầu người thực hiện hành vi phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại nếu có, hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Mặc dù vậy, pháp luật cũng quy định các trường hợp giới hạn quyền tác giả (Điều 25, Điều 26 Luật sở hữu trí tuệ), theo đó các tổ chức, cá nhân khác có quyền được sao chép, sử dụng tác phẩm đã được công bố của bạn mà không phải xin phép và trả tiền hoặc không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho bạn. Đây là quy định nhằm giúp công chúng có khả năng khai thác, sử dụng các tác phẩm vào mục đích phi thương mại dễ dàng hơn, tránh việc bóp méo cạnh tranh, hạn chế khả năng tiếp cận của cộng đồng với các sản phẩm sáng tạo.
Do vậy bạn không thể yêu cầu nhà nước bảo hộ tránh mọi hành vi sao chép tác phẩm dưới mọi hình thức. Tuy nhiên bạn có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm trong các trường hợp giới hạn quyền tác giả như đã nói ở trên phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường của tác phẩm, không được xuyên tạc tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm.

Để bảo vệ tốt nhất Quyền tác giả của mình, bạn có thể tiến hành thủ tục đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mặc dù đây không phải là thủ tục bắt buộc để được bảo hộ, tuy nhiên việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm của bạn sẽ làm giảm nhẹ nghĩa vụ chứng minh khi xảy ra tranh chấp, là điều kiện để xử lý các hành vi xâm phạm dễ dàng và thuận tiện hơn.