Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Nội dung bài viết:

Tôi chuẩn bị đăng ký kết hôn và cán bộ đăng ký kết hôn yêu cầu tôi phải xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tôi đăng ký thường trú. Khi tôi về Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký thường trú để xin giấy xác nhận thì cán bộ tư pháp chỉ cấp cho tôi giấy xác nhận từ khoảng thời gian năm tôi 22 tuổi tới nay. Còn trước đó tôi đăng ký thường trú ở nơi khác thì họ không cung cấp, vì năm tôi 22 tuổi mới chuyển tới đây, muốn xin xác nhận những năm trước thì tôi về nơi sống cũ để xin. Nhưng nơi sống cũ của tôi ở cách địa phương rất xa nên không thể đi được, xin hỏi tôi có thể làm cách nào được không?

 

Thứ nhất: Thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì:

“1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

  1. Quy định tại Khoản 1 Điều này cũng được áp dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu.”

Do vậy, bạn phải đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú của mình để xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đã từng đăng ký thường trú ở nhiều nơi

 

Thứ hai: Xin xác nhận tình trạng hôn nhân khi từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi

Theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì

“4.Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương.

  1. Ngay trong ngày nhận được văn bản trả lời, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 Điều này. “

Theo quy định trên, thì khi chị không thể tự mình chứng minh được tình trạng hôn nhân khi đã từng đăng ký thường trú ở nhiều nơi thì chị có thể đề nghị cán bộ tư pháp – hộ tịch nơi chị đang đăng ký thường trú tiến hành xác minh thay chị.