Pháp luật quy định giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi gặp khó khăn doanh nghiệp có thể tạm thời ngừng hoạt động hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh. Một trong những hình thức chấm dứt hoạt động kinh doanh đó là giải thể. Và giải thể doanh nghiệp tiếng anh là gì? Hãy cùng ACC GROUP tìm hiểu.

1. Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền với điều kiện là doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. 

Enterprise dissolution is the termination of an enterprise’s existence upon the will of its owner or appropriate authority with the condition of resolving all debts and other equity obligations

Điều 157 – Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp giải thể doanh nghiệp bao gồm:

  • Hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ doanh nghiệp mà không gia hạn
  • Theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp
  • Công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp này trong thời hạn sáu tháng liên tục
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp tiếng anh 

(Cases of enterprise dissolution, including)

  • The duration of operation stated in the Company Charter expires and there is no decision to extend.
  • As decided by the enterprise owner(s)
  • The company does not have the minimum number of members stipulated in this Law for a period of six consecutive months.
  • The business registration certificate is revoked.

2. Trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp 

Điều 202- Luật doanh nghiệp 2014 quy định chi tiết về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể công ty

Quyết định này thể hiện sự nhất trí của các thành viên về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và việc thành lập tổ thanh lý tài sản.

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể 

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến hoạt động giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty

Thanh toán theo quy định tại khoản 5- điều 202 – Luật doanh nghiệp 2014

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trình tự giải thể doanh nghiệp tiếng anh là:

Step 1: Approve the decision to dissolve the company

Step 2: Publicly announce the dissolution decision

Step 3: Pay assets and pay all debts of the company

Step 4: Submit dissolution documents at the business registration office

Step 5: Legal update the business status in the national business registration database

Lưu ý: Đối với trường hợp bắt buộc giải thể – bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thì quy trình sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (in English: The business registration agency announces the status of the enterprise undergoing dissolution procedures on the National Business Registration Portal)

Bước 2: Ra quyết định giải thể và gửi quyết định này đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và công khai quyết định này (in English: Make a dissolution decision and send this decision to the business registration office, tax authority, employees in the enterprise and publicize this decision)

Bước 3: Tổ chức thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ (in English: Pay assets and pay all debts of the company)

Bước 4: Nộp yêu cầu giải thể doanh nghiệp (in English: Submit a request for business dissolution)

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật trình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (in English: The Business Registration Authority updates the legal status of an enterprise on the National Business Registration Database)

Trên đây là những cập nhật quy định pháp luật về giải thể doanh nghiệp tiếng việt và tiếng anh của ACC GROUP.

Viết một bình luận