Pháp luật quy định khi giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật đã có quy định và hướng dẫn cụ thể về các thủ tục, quy trình, hồ sơ khi giải thể doanh nghiệp. Để trả lời cho câu hỏi Giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì? Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu.

 • Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt tư cách pháp lý của doanh nghiệp. Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp và điều kiện sau:

 • Hết thời hạn hoạt động trong điều lệ công ty, mà không gia hạn
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.
 • Khi doanh nghiệp không đảm bảo số thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn. Và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hoặc Trọng tài thương mại.
 • Giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì

Giải thể doanh nghiệp sẽ gồm các thủ tục với cơ quan nhà nước, với người lao động, đối tác như sau:

 • Các thủ tục với cơ quan nhà nước: 
 • Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thủ tục thông báo quyết định giải thể doanh nghiệp (biên bản họp nếu có)
 • Cơ quan thuế: Thủ tục thông báo, thủ tục hoàn tất nghĩa vụ thuế, thủ tục đóng mã số thuế
 • Cơ quan bảo hiểm: Thủ tục hoàn tất nghĩa vụ về bảo hiểm
 • Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
 • Công an: Trong trường hợp trả lại con dấu theo quy định
  • Thủ tục với người lao động: Thủ tục thông báo và hoàn thành nghĩa vụ với NLĐ
  • Thủ tục với các chủ nợ: Thủ tục thông báo và hoàn thành nghĩa vụ với chủ nợ

Tùy từng trường hợp giải thể, pháp luật quy định thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ khác nhau:

Đối với doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án: 

Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hoặc quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể công ty 

Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án, doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể.

Doanh nghiệp giải thể phải gửi quyết định này đến:

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Đối với doanh nghiệp giải thể trong 03 trường hợp còn lại:

Bước 1: Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
 • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Quyết định giải thể 
 • Biên bản họp 
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp
 • Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh, gồm:

 • Thông báo giải thể 
 • Quyết định giải thể 
 • Biên bản họp
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Danh sách các chủ nợ và phương án giải quyết (nếu có)
 • Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu)/Công văn xin trả mã dấu/Con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trên là những quy định ACC GROUP cập nhật để trả lời cho câu hỏi Giải thể doanh nghiệp cần những thủ tục gì?

Viết một bình luận