Gây thiệt hại do say rượu

Câu hỏi:

Ngày 25/2/2016 bố tôi do uống rượu say xỉn, không tự chủ được hành vi đã quậy phá làm vỡ nhiều đồ đạc có giá trị của quán nhậu. Quán nhậu yêu cầu bố tôi phải đền bù những đồ đạc mà bố tôi làm hư hỏng. Xin Luật sư cho tôi hỏi, bố tôi phá đồ của quán nhậu trong lúc say xỉn, không làm chủ được bản thân chứ bố tôi không hề cố tình phá tài sản của quán nhậu thì bố tôi có phải bồi thường thiệt hại cho quán nhậu không?

Trả lời:

Cảm ơn câu hỏi về lĩnh vực pháp luật về dân sự. Chúng tôi xin được tư vấn câu trả lời như sau:

Tại Điều 596 Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định về bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra như sau:

  1. “Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.

  2. Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của họ mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại”

Theo quy định của pháp luật thì việc say xỉn rồi quậy phá, gây thiệt hại là hành vi vi phạm pháp luật và người gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
Cụ thể là Điều 615 Bộ Luật dân sự năm 2005 quy định như sau:
“1. Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.
2. Khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của họ mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho người bị thiệt hại.”
Như vậy, việc anh uống rượu say rồi gây thiệt hại cho nhà hàng thì anh bắt buộc phải bồi thường.

Nguyên tắc bồi thường:

– Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
– Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.
– Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
(Điều 605 BLDS 2005).

Như vậy, căn cứ vào quy định này của pháp luật thì trường hợp người uống rượu hoặc dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường. Trong trường này của bạn, bố bạn phải bồi thường thiệt hại vì chính bố bạn đã tự đặt mình vào trong tình trạng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, mặc dù trước đó bố có đầy đủ khả năng để lựa chọn có nên uống rượu say hay không. Quán nhậu yêu cầu bố bạn bồi thường thiệt hại do bố bạn gây ra là hoàn toàn hợp lý.