Đất để xây dựng mô hình kinh tế trang trại

Câu hỏi: Tôi đang muốn mở diện tích chăn nuôi quy mô lớn mô hình trang trại và có một số tắc mắc như sau: theo quy định của pháp luật hiện hành đối với hộ gia đình, cá nhân muốn sử dụng đất để xây dựng mô hình kinh tế trang trại có thể nhận quyền sử dụng đất dưới những hình thức nào?

 

Đất trang trại là gì?

Hiện nay theo quy định pháp luật thì không có khái niệm cụ thể đất trang trại, mà căn cứ vào mục đích sử dụng đất ta có thể tự xác định được rằng: Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản.

Theo Luật đất đai 2013 thì đất trang trại được xếp vào nhóm đất nông nghiệp quy định tại Điểm h khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013

“Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh;”

Đất để xây dựng mô hình kinh tế trang trại có thể nhận quyền sử dụng đất

–   Hộ gia đình, cá nhân muốn sử dụng đất để xây dựng mô hình kinh tế tranh trại có thể nhận quyền sử dụng đất dưới hình thức được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại Điều 129 Luật đất đai 2013; đất do Nhà nước cho thuê; đất do thuê, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho; đất do nhận khoán của tổ chức; đất do hộ gia đình, cá nhân góp (Điều 142 Luật đất đai 2013).

–   Bên cạnh việc nhận quyền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm kinh tế trang trại còn có thể được chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất theo quy định của pháp luật.

–   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại phù hợp. quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp thì được tiếp tục sử dụng theo quy định sau đây:

Thứ nhất: trường hợp đất được giao không thu tiền sử dụng đất trong hạn mức cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật đất đai 2013 thì được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật đất đai 2013;

Thứ hai: trường hợp đất được giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối khi hết thời hạn được giao thì phải chuyển sang thuê đất;

Thứ ba: trường hợp sử dụng đất do được Nhà nước cho thuê, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, được tặng cho, nhận khoán của tổ chức; do hộ gia đình, cá nhân góp vốn thì được tiếp tục sử dụng theo quy định của Luật đất đai 2013.

Các quy định trên của pháp luật nhằm hướng tới việc phát triển mô hình kinh tế ở quy mô trang trại, Luật đất đai cũng nghiêm cấm việc lợi dụng hình thức kinh tế trang trại để bao chiếm, tích tụ đất đai không vì mục đích sản xuất.