Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị

Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất

1. Cơ sở pháp lý:

– Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;
– Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.
– Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
– Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư.

2. Thành phần hồ sơ:

– Bản đăng ký đầu tư (bản gốc, theo mẫu).
– Bản sao hợp lệ quyết định thành lập doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ;
– Văn bản uỷ quyền (bản gốc) kèm theo bản sao bản chụp giấy CMND/hộ chiếu của cá nhân kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ nêu trên của người đại diện;
– Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (bản gốc).
– Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (bản gốc).

3. Cơ quan giải quyết, thời hạn giải quyết:

– Cơ quan gải quyết: Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất
– Thời hạn giải quyết: giải quyết ngay