Quy định về đăng báo giải thể doanh nghiệp

Trong quy định về giải thể doanh nghiệp nói chung và giải thể trong trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án nói riêng có xuất hiện quy định về đăng báo. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu về vấn đề đăng báo giải thể doanh nghiệp.

1. Đăng báo giải thể doanh nghiệp.

Khoản 2 điều 203 – Luật doanh nghiệp 2014 có quy định như sau:

“2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.”

Như vậy trong trường hợp doanh nghiệp giải thể do bị thu hồi giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án, sẽ có thể phải đăng báo về việc giải thể.

Thủ tục đăng báo giải thể doanh nghiệp không phải là thủ tục bắt buộc. Thủ tục đăng báo giải thể doanh nghiệp chỉ phải thực hiện khi có yêu cầu. 

Theo đó: Doanh nghiệp phải đăng quyết định giải thể doanh nghiệp trên báo viết hoặc báo điện tử trong ít nhất 03 số liên tiếp.

Nội dung trong quyết định giải thể mà doanh nghiệp phải đăng báo gồm:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Lý do giải thể
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

2. Ý nghĩa đăng báo giải thể doanh nghiệp.

Pháp luật quy định về việc đăng báo giải thể doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, người lao động, các cơ quan liên quan như thuế, bảo hiểm khi doanh nghiệp bị giải thể. 

Đối với trường giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án, doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo quyết định giải thể, công khai niêm yết quyết định giải thể. Vì vậy pháp luật quy định đăng báo giải thể để:

  • Các đối tác làm ăn biết được thông tin doanh nghiệp đang tiến hành thủ tục giải thể. Họ sẽ yêu cầu doanh nghiệp thưc hiện các khoản nợ hoặc nghĩa vụ tài chính khác mà doanh nghiệp còn vướng mắc.
  • Thông báo thông tin chính xác đến với người lao động của doanh nghiệp. Họ sẽ yêu cầu doanh nghiệp giải thể chi trả lương và bảo hiểm xã hội (nếu doanh nghiệp còn nợ) theo đúng quy định của pháp luật.
  • Thông báo thông tin doanh nghiệp giải thể đến các cơ quan khác như ngân hàng, hải quan, thuế…Họ sẽ tiến hành đóng mã số thuế, hay đóng mã tờ khai hải quan, tài khoản ngân hàng… Nếu doanh nghiệp giải thể còn nợ thuế, nợ ngân hàng, thì họ có quyền khởi kiện ra tòa, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ trên trước khi giải thể chính thức. 

Trên đây là những cập nhật của ACC GROUP về đăng báo giải thể doanh nghiệp.

Viết một bình luận