Cộng dồn bảo hiểm thất nghiệp

Nội dung bài viết:

Em làm công ty đầu tiên được đóng bảo hiểm thất nghiệp từ: 11/2010 đến 06/2011. Tổng thời gian là 8 tháng

Công ty thứ 2 từ 08/2012 đến 02/2014. Tổng thời gian tại công ty 2 là 21 tháng. Sau đó em nghỉ việc và chưa làm bảo hiểm thất nghiệp lần nào.

Sau đó em đi làm công ty thứ 3 và đóng bảo hiểm tại công ty này là 7 tháng.

Vậy:

1) Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không?

2) Nếu được cộng dồn thì trường hợp của em sau khi nghỉ công ty thứ 3 em sẽ nhận được bảo hiểm thất nghiệp không?

Nếu được hưởng em sẽ hưởng bao nhiêu tháng? Nhờ luật sư tư vấn giúp em, em đang rất cần.

 

Trả lời:

  1. Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 thì thời gian đóng BHTN để xét hưởng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng BHTN cho đến khi người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  2. Bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp sau chấm dứt hợp đồng lao động với công ty thứ 3 khi có đủ các điều kiện sau:

– Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

– Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định

  1. Thời gian tham gia BH thất nghiệp của bạn là: 36 tháng.

  2. Mức trợ cấp:

– Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.