Công chứng hợp đồng có ngoại ngữ

Theo như tôi được biết theo quy định của pháp luật hiện hành thì tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt. Vậy một hợp đồng có hai thứ tiếng vừa tiếng Việt vừa tiếng nước ngoài thì có được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam không?

 

Theo quy định tại Điều 6  Luật công chứng năm 2014 : “Tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt”.

Khi giao kết hợp đồng để công chứng, các bên bắt buộc phải sử dụng toàn bộ bằng tiếng Việt mà không được sử dụng kèm thêm thứ tiếng khác (đương nhiên là trừ trường hợp có nội dung bắt buộc phải sử dụng tiếng nước ngoài, như: tên của cá nhân, tổ chức là tiếng nước ngoài, địa chỉ tại nước ngoài, tên máy móc thiết bị bằng tiếng nước ngoài…).

Trong trường hợp các bên muốn sử dụng hai thứ tiếng thì có thể soạn thảo đồng thời thành hai hợp đồng. Một hợp đồng sử dụng tiếng Việt và một hợp đồng thứ hai có sử dụng tiếng nước ngoài (hoặc trong hợp đồng thứ hai này có thể sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Cả hai hợp đồng có nội dung như nhau. Hợp đồng sử dụng tiếng Việt sẽ được công chứng theo quy định của Luật Công chứng. Hợp đồng mà các bên có sử dụng tiếng nước ngoài sẽ không được công chứng.

Theo quy định về tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng tại Điều 6 Luật công chứng 2014 thì tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt. Do vậy, việc công chứng hợp đồng được viết bằng chữ nước ngoài là không được phép.

Thay vào đó, đối với những hợp đồng được viết bằng tiếng nước ngoài chúng ta có thể yêu cầu công chứng bản dịch hợp đồng sang tiếng Việt. Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật công chứng 2014:

Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.

Vì vậy, khi công chứng bản dịch thì giá trị nội dung của hợp đồng sẽ không thay đổi.

Trình tự thực hiện

Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện (Điều 21 Thông tư 06/2015/TT-BTP).

– Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

– Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.

– Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Lưu ý: Công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp sau đây:

– Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.