Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Công ty tôi có gửi đề nghị ký kết hợp đồng mua bán gạo với một công ty đối tác. Trong đề nghị ghi rõ bên kia phải trả lời trong vòng 5 ngày làm việc. Tuy nhiên, hết 5 ngày mà bên kia vẫn im lặng không trả lời thì đề nghị sẽ chấm dứt hay được coi là họ đã mặc nhiên chấp nhận đề nghị của công ty tôi?

 

Việc im lặng của bên được đề nghị có xem là chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng hay không chúng ta sẽ căn vào quy định tại Điều 391 Bộ luật Dân sự 2015 về Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng:

“Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;

  2. Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;

  3. Hết thời hạn trả lời chấp nhận;

  4. Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;

  5. Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;

  6. Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.”

Theo quy định này, đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

– Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng.

Khi bên đề nghị đưa rạ yêu cầu giao kết hợp đồng mà bên được đề nghị đồng ý giao kết hợp đồng thì lời đề nghị có hiệu lực, cho nên giai đoạn đề nghị giao kết hợp đồng kết thúc và chuyển sang giai đoạn ký kết hợp đồng.

– Bên nhận được lời đề nghị giao kết hợp đồng trả lời không chấp nhận.

Về nguyên tắc, việc trả lời không chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng phải phù hợp với hình thức của lời đề nghị giao kết hợp đồng trừ trường hợp các bên có sự thể hiện khác nhưng thông tin về việc không chấp nhận lời đề nghị phải đến được với bên đề nghị.

– Hết thời hạn trả lời chấp nhận.

Thông thường, trong lời đề nghị giao kết hợp đồng bên đề nghị sẽ đưa ra một mốc thời hạn nhưng giải quyết hậu quả pháp lý của hai vấn đề: (i) trong thời hạn đó, bên được đề nghị phải trả lời chấp nhận hay không chấp nhận giao kết hợp đồng; (ii) hết thời hạn đó mà vẫn im lặng nếu không có thỏa thuận khác thì được hiểu là không chấp nhận.

– Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực.

Như Điều 389 BLDS đã phân tích ở trên, khi đảm bảo được điều kiện về thay đổi, rút lại lời đề nghị, thông báo đó phát sinh hiệu lực pháp luật thì lời đề nghị giao kết chấm dứt. Có thể thay vào đó là một lời đề nghị mới nếu bên đề nghị chỉ thay đổi nội dung, sau đó vẫn gửi đến bên được đề nghị.

– Khi thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực.

Theo quy định tại Điều 390, khi thỏa mãn điều kiện về hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng, thông báo đó phát sinh hiệu lực pháp luật thì lời đề nghị giao kết chấm dứt.

– Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

Khi bên đề nghị dành một thời hạn để bên được đề nghị trả lời. Thực chất, khoảng thời hạn này bên đề nghị tạo cho bên được đề nghị thời gian suy nghĩ và quyết định. Tuy nhiên, xuất phát từ nguyên tắc của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 BLDS, pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các chủ thể ở mọi giai đoạn của hợp đồng, do đó bên được đề nghị và bên đề nghị có quyền thỏa thuận chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng mặc dù lời đề nghị đó đã có hiệu lực.

Như vậy, hết thời hạn trả lời chấp nhận (5 ngày) mà bên công ty nhận được đề nghị vẫn im lặng không trả lời và không có thỏa thuận nào khác thì được coi là chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng chứ không phải là mặc nhiên chấp nhận giao kết.