Các trường hợp chấm dứt cầm giữ

Tôi có cái ô tô đang bị một bên khác cầm giữ. Nhưng giờ tôi muốn lấy lại chiếc xe thì có những cách nào, hay tôi buộc phải trả số tiền mà tôi đang còn nợ họ mà hiện tại thì tôi không có đủ số tiền mà bên đó yêu cầu, nên chưa thể trả đủ số nợ mà tôi đang nợ được.

 

Điều 350 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định chấm dứt cầm giữ

Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  1. Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế.

  2. Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ.

  3. Nghĩa vụ đã được thực hiện xong.

  4. Tài sản cầm giữ không còn.

  5. Theo thỏa thuận của các bên.

 

Các trường hợp chấm dứt cầm giữ theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều luật này, cầm giữ tài sản có thể chấm dứt do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể là nguyên nhân khách quan, cũng có thể là nguyên nhân chủ quan. Tại thời điểm chấm dứt cầm giữ tài sản, nghĩa vụ có thể đã được thực hiện xong hoặc chưa được thực hiện xong.

Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế có thể do tài sản đã bị người thứ ba chiếm hữu trái pháp luật hoặc bên cầm giữ không tiếp tục thực hiện quyền cầm giữ nữa. Tuy nhiên, trong trường hợp tài sản cầm giữ bị người thứ ba chiếm hữu trái pháp luật thì bên cầm giữ có quyền truy đòi tài sản theo khoản 2 Điều 297 BLDS. Do đó, chỉ khi bên cầm giữ không thể truy đòi được tài sản cầm giữ, không muốn truy đòi tài sản cầm giữ, hoặc không muốn tiếp tục cầm giữ tài sản thì cầm giữ tài sản mối chấm dứt.

Mục đích của cầm giữ tài sản là bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ. Do đó, khi nghĩa vụ đã được thực hiện xong thì biện pháp cầm giữ tài sản đương nhiên chấm dứt.

Trong trường hợp tài sản cầm giữ không còn thì biện pháp cầm giữ cũng chấm dứt. Tài sản cầm giữ không còn có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Tùy từng nguyên nhân khác nhau mà bên cầm giữ có thể phải chịu trách nhiệm hoặc không phải chịu trách nhiệm đối với bên có nghĩa vụ. Nếu tài sản cầm giữ không còn do lỗi của bên cầm giữ thì bên cầm giữ phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 5 Điều 349 Bộ luật này. Khi đó, cả hai bên lại có nghĩa vụ đối với nhau, và nếu đủ điều kiện để bù trừ nghĩa vụ thì các bên có quyền được bù trừ nghĩa vụ với nhau.

Biện pháp cầm giữ tài sản cũng có thể chấm dứt theo thỏa thuận giữa bên cầm giữ và bên có nghĩa vụ. Sự thỏa thuận này có thể là thay thế cầm giữ tài sản bằng một biện pháp bảo đảm khác theo khoản 2 Điều này. Sự thỏa thuận đó cũng có thể là chấm dứt hoàn toàn biện pháp cầm giữ mà không thay thế bất cứ một biện pháp nào khác. Tuy nhiên, điều này khó có thể xảy ra, bởi vì bên cầm giữ khó có thể chấp nhận trao trả tài sản cầm giữ khi bên có nghĩa vụ chưa thực hiện xong nghĩa vụ đối với mình.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu bạn chưa có đủ tiền thì trước hết bạn có thể thỏa thuận với bên đó việc chấm dứt cầm giữ tài sản là ô tô hay không; hoặc bạn thỏa thuận với họ để áp dụng biện pháp bảo đảm khác thay thế cho cầm giữ tài sản. Nếu họ đồng ý thì bạn hoàn toàn có thể lấy được chiếc xe của mình về.