Các nội dung trong mẫu giấy phép an ninh, trật tự

Giấy phép an ninh, trật tự (Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự) được cấp bởi cơ quan Công an theo mẫu được quy định bởi pháp luật và đảm bảo đầy đủ một số nội dung. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về nội dung mẫu giấy phép an ninh, trật tự.

Văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính Phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Các nội dung trong mẫu giấy phép an ninh, trật tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự phải có nội dung sau:

  • Tên cơ sở kinh doanh;
  • Địa chỉ cơ sở kinh doanh;
  • Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh;
  • Chức danh trong cơ sở kinh doanh;
  • Số CMND, Căn cước công dân, Hộ chiếu;
  • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
  • Nội dung chứng nhận;
  • Và một số một dung khác;

Mẫu giấy phép an ninh, trật tự

Mẫu số 01

………..(1)………

………..(2)………

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: ………/GCN  

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Căn cứ Nghị định số …./2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Theo văn bản:…………..(3)……………..Số: ………………. cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp:……………………………. và kết quả thẩm định hồ sơ của cơ sở kinh doanh:  …………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở kinh doanh:……………………………………………….……………………………………………………………………………………

Họ và tên người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh (ông, bà): …………………………………………………………….. Quốc tịch:…………Năm sinh: ……………

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………………………

Số CMND (hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu): …….……… cấp ngày…… tháng ……. năm ……….. Cơ quan cấp: ………………….………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …..…………………………………………………..………………..……………………..……………………..……

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………(2)………………

CHỨNG NHẬN

………………………………(4)………………………………

Đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..…………

 

  ………….., ngày …… tháng …… năm ……

………..(5)…………

 

 

 

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp

(2) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận

(3) Tên văn bản tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số      /2016/NĐ-CP

(4) Tên cơ sở kinh doanh

(5) Lãnh đạo đơn vị cấp Giấy chứng nhận (ký tên, đóng dấu)

Trên đây là một số thông tin về mẫu giấy phép an ninh, trật tự. Để tránh vi phạm các quy định của pháp luật gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, sản xuất, chúng ta cần hiểu rõ các quy định của luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

Viết một bình luận