Các nguyên tắc giao dịch ngoại hối

Theo quy định, tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được phép). Khi đó, khách hàng bao gồm: Người cư trú là tổ chức kinh tế (bao gồm cả tổ chức tín dụng không phải là tổ chức tín dụng được phép), tổ chức khác và cá nhân; Người không cư trú là tổ chức, cá nhân. Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, trừ tổ chức tín dụng được phép.

Tại Điều 3 Thông tư 15/2015/TT-NHNN quy định về nguyên tắc giao dịch ngoại hối như sau:

Việc thực hiện giao dịch ngoại tệ phải phù hợp với quy định, phạm vi hoạt động ngoại hối của từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung Giấy phép theo quy định của pháp luật hiện hành. Đối với các giao dịch ngoại tệ mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước không được Ngân hàng Nhà nước cho phép kinh doanh, cung ứng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giao dịch ngoại tệ do tổ chức tín dụng được phép cung ứng như tổ chức kinh tế theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-NHNN.

 • Các bên tham gia giao dịch ngoại tệ phải thực hiện giao dịch trên nguyên tắc trung thực, rõ ràng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định tham gia giao dịch của mình.
 • Tổ chức tín dụng được phép trực tiếp hoặc ủy quyền cho một chi nhánh thực hiện giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép khác.

Đồng tiền giao dịch và tỷ giá giao dịch bao gồm những quy định sau:

 • Tổ chức tín dụng được phép quy định các loại ngoại tệ giao dịch tại tổ chức tín dụng.
 • Tỷ giá giao ngay giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ của giao dịch giao ngay, giao dịch giao ngay trong giao dịch hoán đổi được xác định theo tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố và trong phạm vi biên độ do Ngân hàng Nhà nước quyết định.
 • Tỷ giá kỳ hạn giữa Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ trong giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao dịch hoán đổi do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận nhưng không vượt quá mức tỷ giá được xác định trên cơ sở:
 • Tỷ giá giao ngay vào ngày giao dịch;
 • Chênh lệch giữa hai mức lãi suất hiện hành là lãi suất tái cấp vốn do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất mục tiêu Đô la Mỹ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Funds Target Rate);
 • Kỳ hạn của giao dịch.

–   Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác ngoài Đô la Mỹ và giữa các ngoại tệ với nhau trong các giao dịch ngoại tệ do các bên thỏa thuận. Tổ chức tín dụng được phép phải niêm yết công khai loại ngoại tệ giao dịch, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và các ngoại tệ trong giao dịch với khách hàng.

Thỏa thuận giao dịch ngoại tệ phải được lập thành văn bản, trong đó phải có các nội dung chủ yếu sau:

 1. a) Tên các bên tham gia giao dịch;
 2. b) Ngày giao dịch;
 3. c) Loại hình giao dịch;
 4. d) Đồng tiền giao dịch;

đ) Số lượng ngoại tệ;

 1. e) Tỷ giá;
 2. g) Ngày thanh toán;
 3. h) Giá mua quyền chọn (đối với giao dịch quyền chọn).

Ngoài các nội dung quy định trên, thỏa thuận giao dịch giữa các tổ chức tín dụng được phép phải có thêm các nội dung sau:

 1. a) Người đại diện thực hiện giao dịch;
 2. b) Chỉ dẫn thanh toán;
 3. c) Phương tiện giao dịch;
 4. d) Hình thức xác nhận giao dịch, người có thẩm quyền xác nhận giao dịch đối với giao dịch ngoại tệ thực hiện trên các phương tiện điện tử, điện thoại.

Đồng thời, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định khác của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của ACC Group về “Quy định các nguyên tắc giao dịch ngoại hối ”. Hy vọng bài viết của ACC sẽ hữu ích cho Quý Khách. Để hiểu rõ hơn các thông tin, quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề trên, Quý khách có thể liên hệ Công ty cổ phần tư vấn doanh nghiệp ACC Group qua địa chỉ email: [email protected] hoặc Hotline: 090.992.8884 – (028) 777.00.888.