Bồi thường cho người vận chuyển chất độc hại

Bà Phương có một đại lý kinh doanh thuốc trừ sâu ở thành phố. Tuần trước bà Phương thuê anh Tùng lái xe vận chuyển thuốc trừ sâu về bán cho bà con nông dân ở xã. Do đóng gói không cẩn thận nên trên đường vận chuyển, thuốc trừ sâu bị rò rỉ ra ngoài làm anh Tùng hít phải bị nhiễm độc phải vào bệnh viện cấp cứu. Vậy bà Phương có phải bồi thường cho anh Tùng không?

“Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.”

Theo đó, hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, hợp đồng vận chuyển tài sản được giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Căn cứ Điều 539 Bộ luật dân sự quy định về nghĩa vụ của bên vận chuyển như sau:

“Điều 539. Nghĩa vụ của bên vận chuyển.

Bên vận chuyển có các nghĩa vụ sau đây:

1. Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn;

2. Trả tài sản cho người có quyền nhận;

3. Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

4. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

5. Bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo đó, bố bạn là bên vận chuyển có nghĩa vụ phải đảm bảo vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn; trả tài sản cho người có quyền nhận; chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản; bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của bên vận chuyển, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Căn cứ Điều 546 Bộ luật dân sự quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“Điều 546. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển, nếu để tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 541 của Bộ luật này.

2. Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

3. Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất mát, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo điều 541 Bộ luật dân sự 2015

1. Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển, nếu để tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 536 của Bộ luật này.

2.Bên thuê vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên vận chuyển và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

3.Trong trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất mát, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên vận chuyển không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Do bà Phương không đóng gói cẩn thận dẫn đến thuốc trừ sâu bị rò rỉ làm anh Tùng bị nhiễm độc nên bà Phương có trách nhiệm bồi thường cho anh Tùng.