Biên bản họp giải thể doanh nghiệp là gì?

Trước khi đi đến quyết định giải thể doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ phải xem xét, thống nhất phương án với các thành viên. Biên bản họp giải thể doanh nghiệp là căn cứ pháp lý ghi nhận về thống nhất việc giải thể. Sau đây cùng ACC GROUP tìm hiểu về biên bản họp giải thể doanh nghiệp.

1. Biên bản họp giải thể doanh nghiệp

Biên bản họp giải thể doanh nghiệp là văn bản để ghi lại toàn bộ nội dung, diễn biến cuộc họp, thông tin, ý kiến của những người tham gia với mục đích lưu trữ và minh chứng cho các vấn đề được nêu ra và nhất trí trong cuộc họp. Đây là văn bản cần thiết và quan trọng trong cuộc họp về giải thể doanh nghiệp.

Trong bất kỳ một cuộc hop nào cũng sẽ có thư ký (người ghi biên bản) điểm danh số người tham gia và vắng mặt, đồng thời ghi nhận lại toàn bộ thông tin quan trọng. Họp giải thể doanh nghiệp cũng như vậy. Biên bản họp giải thể doanh nghiệp là căn cứ minh chứng các sự kiện thực tế đã xảy ra trong cuộc hợp. 

Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, pháp luật không yêu cầu Biên bản họp giải thể doanh nghiệp trong hồ sơ giải thể của doanh nghiệp. Vì doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, quyền sở hữu doanh nghiệp thuộc về một cá nhân, một tổ chức, thế nên quyết định giải thể doanh nghiệp là văn bản pháp lý ghi nhận quyết định của chủ doanh nghiệp.

Đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, công ty cổ phần, Biên bản họp giải thể doanh nghiệp là hồ sơ bắt buộc. Biên bản họp giải thể doanh nghiệp ghi nhận lại toàn bộ những trao đổi trong cuộc họp và quyết định của những thành viên về việc giải thể.

2. Nội dung biên bản họp giải thể doanh nghiệp

Biên bản họp giải thể doanh nghiệp nhất thiết phải có một số nội dung cơ bản sau:

  • Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp
  • Thành phần tham gia (cổ đông, thành viên hợp danh, thành viên góp vốn)
  • Nội dung cuộc họp: về giải thể doanh nghiệp 
  • Kết luận cuộc họp: Thống nhất hoặc không thống nhất giải thể. Kết luật dựa vào phần trăm % tán thành giải thể doanh nghiệp
  • Xác nhận của các thành viên tham gia

Yêu cầu của Biên bản họp giải thể doanh nghiệp

  • Luôn đảm bảo nội dung biên bản có được những thông tin quan trọng và đúng yêu cầu.
  • Nội dung biên bản phải có trọng tâm
  • Thông tin chính xác
  • Cuối buổi họp biên bản phải được đọc cho mọi người có mặt cùng nghe, sửa chữa nếu chưa đúng và tự giác ký vào biên bản để cùng chịu trách nhiệm.

3. Mẫu biên bản họp giải thể doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Công ty: 

Mã số doanh nghiệp: 

Ngày cấp/Nơi cấp:

Địa chỉ: 

Người đại diện:

Vào hồi/ngày/tháng/năm, tại …. 

Công ty đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (bất thường), diễn biến và nội dung Đại hội như sau:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông/ Bà   – thay mặt Ban Tổ chức đã giới thiệu đại biểu về dự Đại hội. Đại biểu gồm có:

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty:

Các cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) của Công ty có mặt tham dự đại hội

Và toàn thể các vị khách mời tham dự đại hội.

2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Ban thẩm tra tư cách cổ đông với tỷ lệ … %. Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông/ Bà – Trưởng ban

Ông/ Bà – Thư ký

Ông/ Bà – Ủy viên

3. Đại hội đã nghe Ông/ Bà – đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Nội dung báo cáo như sau:

Tổng số cổ đông được quyền tham dự đại hội là:  

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ….. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên (bất thường) năm …. của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

4. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành phần Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết …. %. Đoàn chủ tịch gồm:

5. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua số lượng và thành viên Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết …. %, cụ thể:

Ban Thư ký:

Ban Kiểm phiếu:

6. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Nội dung cuộc họp: Giải thể doanh nghiệp

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Chủ toạ cuộc họp, Ông / Bà đọc Báo cáo, tờ trình với các nội dung cụ thể như sau:

II. Thảo luận

III. Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định 

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:  phiếu, trong đó:

Số phiếu hợp lệ:  

Số phiếu không hợp lệ:  

Phương thức biểu quyết: 

Kết quả biểu quyết:

Các quyết định được đại hội thông qua:

C. KẾT LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội Cổ đông thường niên/bất thường năm … của Công ty đã được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Đại hội biểu quyết và thông qua các vấn đề thuộc nội dung chương trình họp của Đại hội.

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp:

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

  1. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên; Đóng dấu)

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

….., ngày /tháng / năm

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

(Ký và ghi họ tên, Đóng dấu)

 

Trên đây là những cập nhật về Biên bản họp giải thể doanh nghiệp từ ACC GROUP.

Viết một bình luận