Quy định Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng

Phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố là một trong những trách nhiệm vô cùng quan trọng đối với các quốc gia và nhận …

Đọc thêmQuy định Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố đối với các tổ chức tín dụng

Quy định áp dụng Luật đấu thầu, Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế

Hoạt động đấu thầu có yếu tố nước ngoài nhưng các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu phải tuân thủ …

Đọc thêmQuy định áp dụng Luật đấu thầu, Điều ước quốc tế, Thỏa thuận quốc tế