Áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp

Câu hỏi

Đơn vị chúng tôi đã thực hiện đấu thầu rộng rãi mua thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh, hợp đồng đã thực hiện xong được hơn 03 tháng (dưới 01 năm và chỉ có 01 đơn vị duy nhất cung cấp loại thiết bị này). Để phục vụ sản xuất kinh doanh theo nhu cầu của khách hàng, đơn vị cấp dưới đề nghị mua bổ sung thêm thiết bị cùng chủng loại với hợp đồng đã thực hiện xong ở trên, với giá trị trước thuế lớn hơn 1 tỷ đồng (lớn hơn so với giá trị hợp đồng đã thực hiện khoảng 26,6%). Để có thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh được kịp thời, đơn vị chúng tôi áp dụng hình thức mua sắm trực tiếp được không?

Trả lời

Quy chế đấu thầu hiện hành (NĐ88/CP, Điều 4 khoản 5) đã quy định về hình thức mua sắm trực tiếp. Theo đó, hình thức này được áp dụng trong trường hợp bổ sung hợp đồng cũ đã thực hiện xong (dưới 1 năm) hoặc bổ sung hợp đồng đang thực hiện khi chủ đầu tư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hóa hoặc khối lượng công việc mà trước đó đã tiến hành đấu thầu. Đơn giá đối với các nội dung công việc áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng trong hợp đồng đã ký trước đó. Trước khi ký hợp đồng, nhà thầu phải chứng minh có đủ năng lực về kỹ thuật và tài chính để thực hiện hợp đồng.
Trường hợp của đơn vị Bạn, nếu thấy đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì báo cáo với người có thẩm quyền xém xét, quyết định trong kế hoạch đấu thầu làm căn cứ cho việc thực hiện.

Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 24 Luật Đấu thầu quy định 1 trong những điều kiện để áp dụng mua sắm trực tiếp: “b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó”.

Khoản 24, Điều 4 Luật Đấu thầu giải thích từ ngữ: “24. Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định”.

Tại Điều 63 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều về Luật Đấu thầu:

“Điều 63. Hạn mức của gói thầu quy mô nhỏ

Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng”.

Vậy, quy mô gói thầu 130% ở đây chỉ đề cập đến giá trị của gói thầu là đúng hay sai? Hay quy định cả với số lượng hàng hóa trong gói thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điều 24 Luật Đấu thầu quy định mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác.

Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Nhà thầu đã trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế và đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu trước đó;

– Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% so với gói thầu đã ký hợp đồng trước đó;

– Đơn giá của các phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không được vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó;

– Thời hạn từ khi ký hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng; trường hợp nhà thầu thực hiện hợp đồng trước đó không có khả năng tiếp tục thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì được áp dụng mua sắm trực tiếp đối với nhà thầu khác nếu đáp ứng các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật và giá theo hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trước đó.

Điểm a, Khoản 1, Điều 60 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp hàng hóa thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp là một trong nhiều loại hàng hóa thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó thì quy mô của hàng hóa áp dụng mua sắm trực tiếp phải nhỏ hơn 130% quy mô của hàng hóa cùng loại thuộc gói thầu tương tự đã ký hợp đồng trước đó.