Mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định hiện hành 

Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con là một loại văn bản bắt buộc phải nộp khi làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất của chúng tôi về mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

 

2. Mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON

 

Kính gửi: ([1])………………………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………

 

Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con: (4)…………………………………………….

Đề nghị cơ quan công nhận người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………………………………..

Giới tính:…………………..Dân tộc:………………………Quốc tịch:……………………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………………………………………..

 

Là……………………………….. của người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: …………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………..

Giới tính:………………………Dân tộc:……………………….Quốc tịch:……………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan việc nhận…………………………………nói trên là đúng sự thật, tự nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại……………………………………ngày …………tháng…………năm…………

                                                                              Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)

 

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký nhận cha, mẹ, con;

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Chỉ khai trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con.

(5) Chỉ khai trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người cha nếu mẹ là người yêu cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).

(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

 

Đề nghị cấp bản sao (6): Có   Không

Số lượng:……….bản

3. Dịch vụ tư vấn về mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định hiện hành  tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ về mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định hiện hành. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ
  • thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể
  • thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục khai tử cho Việt kiều. mẫu Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo quy định hiện hành. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

Viết một bình luận