Mình có trường hợp này:
Khi ông A chết, những người thân của ông A còn sống gồm: ông nội, bà ngoại, cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, 3 người con (A1: kỹ sư; A2: 20 tuổi, bị bại liệt; A3: Giáo viên), anh trai và em gái.
(Di sản thừa kế ông A để lại là 720 triệu đồng).

Tài sản của ông A sẽ được chia như thế nào trong các trường hợp sau:
1/ Ông A lập di chúc hợp pháp, để lại 1/2 tài sản cho: A1 và A3. Nhưng A3 đã chết trước ông A và ông A không sửa lại di chúc.
2/ Giống trường hợp 1 nhưng A3 còn sống.
3/ Ông A lập di chúc để lại tài sản cho: bà ngoại, mẹ và em gái.

Mọi người tham gia thảo luận nha .